juggernaut dota 2 Jillian Decoursey

Chỉ số máy bay chiến đấu

Trọng lượng 105lbs

Tin tức