việt nam đá banh với Ng??i ch?i megaphone c th? nhng